karums.lv: dabisks | piens | veselīgs | piena | garšīgs

Privātuma politika un Lietošanas noteikumi

Šī tīmekļa vietne ("Vietne") ir SIA Rīgas Piensaimnieks īpašums.

BŪTISKS PAZIŅOJUMS:

Lūdzu rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms tīmekļa vietnes lietošanas, jo tie ir jums saistoši. Vietnes lietošana parāda, ka piekrītat šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, Vietnes lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.

Pieejamība

SIA Rīgas Piensaimnieks apņemas padarīt šo tīmekļa vietni pieejamu visiem lietotājiem.

SIA Rīgas Piensaimnieks Vietnes noteikumi

1. Intelektuālais īpašums

Visi vietnē esošie materiāli ir SIA Rīgas Piensaimnieks intelektuālais īpašums, ja nav norādīts savādāk.

Saturs, kas tiek attēlots, izmantojot sociālo tīklu, piemēram, facebook, spraudņus, nav uzskatāms par vietnē esošu materiālu un var saturēt citu personu intelektuālo īpašumu, atbilstoši attiecīgā sociālā tīkla lietošanas noteikumiem.

Visus citus materiālus var saglabāt apmēros, kas nepieciešami apskatīšanai tiešsaistē.

Tomēr jūs varat izdrukāt Vietnes lapas pilnībā vai arī tās kopēt personīgai lietošanai, ievērojot, ka:

(a) Vietnē esošie dokumenti vai saistītā grafika nekādā veidā netiek pārveidoti;

(b) nekādu Vietnē esošo grafiku nevar izmantot atsevišķi no atbilstošā teksta.

Jebkura veida izraksti no Vietnes neatbilstoši šiem nosacījumiem jebkuriem mērķiem ir aizliegti.

2. Pakalpojuma pieejamība

Lai gan SIA Rīgas Piensaimnieks pieliek visus pūliņus, lai nodrošinātu Vietnes pieejamību 24 h/diennaktī, SIA Rīgas Piensaimnieks neuzņemas atbildību, ja kādu iemeslu dēļ Vietne kādā laika posmā nav pieejama.

Piekļuve Vietnei var tikt pārtraukta uz laiku un bez brīdinājuma sistēmas kļūdas, tehniskās apkopes vai labojumu gadījumā, kas norit ārpus SIA Rīgas Piensaimnieks kontroles.

3. Informācijas pareizums

SIA Rīgas Piensaimnieks pielietos visus saprātīgos pūliņus, lai nodrošinātu, ka šīs vietnes saturs ir precīzs un aktuāls. Tomēr šajā vietnē parādītie produkti var atšķirties no pēdējās specifikācijas. SIA Rīgas Piensaimnieks saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt produktu specifikācijas, cenas, pieejamību un citu vietnē atrodamo informāciju.

4. Atbildība un jurisdikcija

SIA Rīgas Piensaimnieks un tā valdes locekļi, direktori, darbinieki vai aģenti izslēdz visas saistības un atbildību par jebkura daudzuma vai veida zaudējumu vai bojājumu, kas var tikt nodarīts jums vai trešajai pusei (ieskaitot, bet neierobežojot, jebkurš tiešs, netiešs, izrietošs vai sekojošs zaudējums vai bojājums, ienākumu, peļņas, labās gribas, datu, līgumu, naudas izlietojuma zudums, vai zudums, kas izriet no/vai jebkādā veidā ir saistīts ar traucējumiem uzņēmējdarbībai (ieskaitot, bet neierobežojot), tie, kas veikti nevērībā, ko nosaka līgums vai citādi saistībā ar vietni jebkurā veidā vai saistībā ar šīs vietnes izmantošanu, nespēju to lietot vai no vietnes lietošanas izrietoši, ieskaitot, bet neierobežojot, zaudējumus vai bojājumus saistībā ar vīrusiem, kas var inficēt jūsu datora iekārtas, programmatūru, datus vai citas ierīces, kad piekļūstiet, lietojiet vai pārlūkojiet vietni vai lejupielādējiet jebkurus materiālus vai no vietnes vai mājas lapām, kas saistītas ar šo vietni. Jebkurš strīds, kas var rasties saistībā ar šo vietni, tiks risināts saskaņā ar attiecīgo Latvijas likumdošanu.

Privātuma politika

PAZIŅOJUMS PAR JŪSU PERSONAS DATIEM

 

1. Vispārīga informācija

Mēs, ASRīgas piena kombināts”, reģ. nr. 40003017441, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija, ASValmieras piens”, reģ. nr. 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela: 93, Valmiera, LV-4201, Latvija,  SIARīgas Piensaimnieks”, reģ. nr. 40103078512, juridiskā adrese: Valmieras iela 2, Rīga, LV-1009, Latvija, ASPremia FFL”, reģ. nr. 40003483493, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija, (kopā — “uzņēmumi”, “mēs” vai “mūsu”, katrs atsevišķi — “uzņēmums”), apstrādājam noteiktu informāciju, kas apkopota mūsu tīmekļa vietnēs, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, vecums, IP adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fotoattēli un ziņas (“Personas dati”).

Mēs izmantosim Jūsu Personas datus atbilstoši turpmāk aprakstītajam.

Jūs mums sniedzat savus Personas datus brīvprātīgi. Tomēr, ja Jūs nesniedzat kādu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim sasniegt dažus šajā paziņojumā izklāstītos mērķus.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Tas neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatota uz piekrišanu, kas tika dota pirms tās atsaukšanas.

Dažos gadījumos uzņēmumi rīkojas kā vienoti datu pārziņi, taču katrs uzņēmums apstrādā savu klientu datus patstāvīgi un uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kuras tas veic ar savu klientu personas datiem un tā pakalpojumu sniedzēju — trešo personu veiktajām darbībām. Citi uzņēmumi par šīm darbībām neatbild. Neskatoties uz to, uzņēmumiem ir vienota atbildība par darbībām, ko tie veic kopīgi.

2. Mērķi, kādiem mēs izmantojam Personas datus

Mēs varam izmantot Personas datus, lai: 

  • sazinātos ar Jums, piemēram, atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai sniegtu pieprasīto informāciju, kuru Jūs esat lūguši vai piekrituši saņemt;
  • analizētu mūsu tirgu, patērētājus, produktus;
  • analizētu mūsu sniegtos pakalpojumus;
  • realizētu konkursus, loterijas un akcijas.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu); un
  • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmajām interesēm).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana un uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība.

4. Personas datu apstrādātāji

Mēs esam izraudzījušies SIA “Food Union Management”, reģ. Nr. 40203010361, juridiskā adrese: Bauskas 180, Rīga, Latvija, kā datu apstrādātāju, lai veiktu noteiktas darbības ar Jūsu datiem mūsu vārdā saskaņā ar mūsu stingrajiem norādījumiem. Tas var ietvert datu radīšanu, grozīšanu vai pielāgošanu, datu izgūšanu un izmantošanu, datu izpaušanu, kas varētu būt nepieciešami, un lai apvienotu, bloķētu, dzēstu un veiktu citas līdzīgas darbības. Neskatoties uz minēto, mēs vēl arvien pilnībā kontrolējam Jūsu datus.

5. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati var tikt izpausti neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem (trešajām personām), kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram, zvanu centriem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu, e-pasta piegādes pakalpojumu, juridisko konsultāciju un citu līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem). Šīm trešajām personām būs pieejami Personas dati tikai nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus.

6. Personas datu glabāšana

Jūsu Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek ierosināta prasība tiesā, Personas dati var tikt glabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tos dzēš. Ja saskaņā ar tiesību aktiem ir nepieciešama datu obligāta glabāšana, mēs ievērosim attiecīgos norādījumus.

7. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu Jūsu Personas datu pieejamību, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebildumus pret apstrādi vai izteiktu citus lūgumus par Jūsu Personas datu apstrādi, Jūs varat iesniegt pieprasījumu attiecīgajam uzņēmumam, rakstot e-pastu uz e-pasta adresi: dati@foodunion.com.

Par Jūsu Personas datu apstrādi Jūs varat arī iesniegt sūdzības datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par Jūsu Personas datu apstrādi, Jūsu tiesībām un mūsu pienākumiem, lūdzu, izmantojiet šo saiti, lai izlasītu mūsu PRIVĀTUMA POLITIKAS pilnu tekstu.  

SIA Rigas Piensaimnieks Valmieras Str 2, Riga, LV-1009, e-mail: rp@rpiens.lvWeb by Inorek & Grey Privātuma politika un Lietošanas noteikumi